Home

„Parking servis Nikšić” d.o.o, čiji je osnivač Opština Nikšić, počeo je sa radom u oktobru 2015. godine sa ciljem da obavlja poslove od javnog interesa i to uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju – upravljanje javnim parkinzima, naplata parking mjesta javnih parkirališta, uređenje i održavanje javnih prostora za parkiranje motornih vozila, tj. obavlja regulaciju saobraćaja u mirovanju. Pored osnovne djelatnosti, Statutom Društva su predviđeni i dodatni poslovi, koje ovo Društvo može obavljati kada se za to steknu neophodni uslovi – održavanje i popravka motornih vozila, djelatnosti reklamnih agencija, kao i ostale uslužne djelatnosti. Društvo sada rapolaže sa 900 parking mjesta raspoređenih u tri zone, u kojima se naplata parkinga vrši putem SMS poruka i parking karata. Takođe Društvo raspolaže sa dva posebna parking prostora sa naplatnim rampama, na kojima je ukupan broj praking mjesta koja podliježu režimu naplate 141.

„Parking servis Nikšić” d.o.o. sarađuje sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, Komunalnom policijom, Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Upravom policije – područna jedinica Nikšić i drugim organizacijama u cilju obavljanja poslova na najbolji mogući način. Društvo će u narednom periodu  nastaviti sa širenjem kapaciteta naročito u segmentu  opštih parkirališta, a u skladu sa predviđenim Elaboratom o parking zonama kako bi na opšteprihvatljiv način učestvovao u rješavanju dugogodišnjeg saobraćajnog problema grada, tj. regulaciji saobraćaja u mirovanju. Rješavanju tog problema znatno je doprinijelo uvođenje sistema kontrole i naplate parkiranja putem SMS-a, u centralnoj i široj gradskoj zoni, kao i sklapanje ugovora po povlašćenim uslovima za fizička i pravna lica.

Od samog osnivanja, jasno se vidi da se Društvo razvija i pokriva sve veći dio grada i tako na najbolji mogući način ostvaruje svoju javnu funkciju u okviru potreba grada, regulaciju saobraćaja u mirovanju, a samim tim i  poboljšava kvalitet života u gradu.